מדיניות הגנה על הפרטיות, סודיות ושימוש באתר

מקפת שירותים פיננסים סוכנות לביטוח בע"מ הינה תאגיד המחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני ונמצאת בבעלות מלאה של מגדל חברה לביטוח בע"מ. החברה מספקת שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים.
 

פרק א: מדיניות הגנת הפרטיות וסודיות

מקפת שירותים פיננסים מחויבת להגנה על פרטיותם של לקוחותיה, ספקיה ועובדיה, ובכלל זאת על המידע האישי המתקבל לידה במהלך העסקים הרגיל. מדיניות הגנת הפרטיות המובאת בזאת מתארת כיצד אנו מטפלים במידע האישי שאנו אוספים אודותיך. מה השימושים שנעשים על ידנו במידע וכיצד ביכולתך לגשת, לתקן ולברר אודות המידע אודותיך.

בעת מסירת המידע אודותייך, הנך מאשר ומסכים, כי המידע שתמסור כעת או בעתיד נמסר מרצונך ובהסכמתך, ובלא שחלה עליך חובה חוקית למוסרו. לידיעתך, כי ללא מסירת המידע מקפת שירותים פיננסים לא תוכל לספק לך שירותים.

 

מה המידע האישי שנשמר?

"מידע אישי" - מידע המזהה ומתייחס אליך או ליחדים אחרים (למשל, אלה התלויים בך). המידע שנאסף אודותיך עשוי לכלול פרטי זיהוי והתקשרות, מידע על מצבך האישי, הפיננסי, הרפואי והבריאותי וכן מידע על פרטי החשבון, עבר ביטוחי ועוד. כמו כן, אנו עשויים לאסוף הקלטות של שיחות טלפון מול נציגינו ומוקדי השירות שלנו, מידע שיאפשר לנו לספק לך מוצרים ושירותים וכן העדפות שיווקיות ומשוב מצדך.

מקפת שירותים פיננסים תשמור על סודיות המידע בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

 

איזה שימושים נעשים במידע האישי?

המידע שמקפת שירותים פיננסים אוספים מלקוחותיה מיועד לשימושים הבאים:

 • לספק לך שירותים במוצרי ביטוח מכל ענפי הביטוח, ולכל סוגיהם
 • לספק לך מישע בנוגע לתנאי ההתקשרות, השירות, האתר, וכל מידע אדמינסטרטיבי אחר
 • לצורך זיהוי בעת פנייתך למוקד השירות או כאשר תבקש מידע
 • לצורך ניהול ויישוב הליכים משפטיים, תלונות ותביעות ביטוח
 • להערכת זכאותך להסדרי תשלום, תשלום פרמיה ותשלומים נוספים
 • להערכת איכות שירותינו והאבטחה
 • על מנת לספק לך מידע שיווקי, לרבות דיוור ישיר, בכפוף להסכמתך לכך
 • למניעה, איתור וחקירת פשעים, תרמיות ועבירות
 • לביצוע כל פעולה שתידרש מכוח דין או רגולציה, צו שיפוטי או הוראת רשת מוסמכת (כגון: מסירת דיווחים ודוחות, ניתוחים אקטואריים וכו')
 • לצורך ניהול מאגרי המידע ורשומות מכוח חוק
 • לצורך ניהול הפעילות העסקית של מקפת שירותים פיננסים. לדוגמא: טיוב נתונים, ניהול גביה, ציו לנהלים פנימיים וכדומה

 

למי אנו מעברים את המידע?

אנו עשויים להעביר את המידע אודותיך לגורמים הבאים:

 • הגוף המוסדי שעמו בחרת להתקשר
 • רשויות וגופים שעל פי דין מקפת שירותים פיננסים חייבת למסור להם דיווחים או מידע, בין אם מכוח דין, רגולציה או לטובת ניהול הליכים משפטיים ודומיהם
 • שותפים עסקיים, קיימים או פוטנציאלים, לרבות במסגרת עסקה המתייחס לעסקים ונכסינו, בכפוף ובהתאם לחוק ובכפוף לקיום התחייבותו של הצד האסור לשמירה ל סודיות המידע

 

כיצד אנו שומרים על המידע?

מקפת שירותים פיננסים נוקטת באמצעים הטכניים והנהליים כדי לפעול נגד אבדן מידע אישי, פגיעה בשלמותו, גישה אליו ללא הרשאה או שינויו שלא כדין, וכדי להבטיח שהמידע מהימן למטרת שימושו, מדויק ושלם.

 

פניות שיווקיות ודיוור ישיר

מקפת שירותים פיננסים עשויה לשלוח לך הצעות שיווקיות אודות שירותינו ומוצרינו השונים. במידה ונתת את הסכמתך המפורשת לכך, נוכל להעביר לך הצעות שיווקיות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), הודעה אלקטרונית או מערכות חיוג אוטומטי, וזאת בכפוף להוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח - 2008.

אם אינך מעוניין לקבל עוד הצעות שיווקיות, באפשרותך לפנות אלינו בכל עת בכתב, לפרטים המצורפים בהמשך, בבקה כי נחדל מלשלוח הצעות שיווקיות.

כמו כן, תוכל לבחור שלא לקבל הודעות שיווקיות הנשלחות בדואר אלקטרוני, באמצעות לחיצה על קישור ל"הסרת הרשמה" הקיים בכל הודעת דוא"ל. או על ידי יצירת קשר עמנו בפרטים המצויינים בהמשך.

 

כיצד תוכל לפנות אלינו בנוגע למידע אודותיך?

באפשרותך לבקש לעיין, לתקן, או למחוק מידע אודותיך שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן. בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. כמו כן באפשרותך לפנות אלינו בכל שאלה בדבר האופן בו אנו מטפלים במידע אודותיך. בקשות למימוש זכות העיון, תיכון או התנגדות לדיוור ישיר ניתן להפנות אל כתובת הדוא"ל: mfs@mvs.co.il , לטלפון מס' 03-7969696 למוקד שרות הלקוחות באמצעות הפקסימיליה 03-5169697 או בדואר למקפת שירותים פיננסים בכתובת אפעל 6 פתח תקווה.

 

שינויים למדיניות

מקפת שירותים פיננסים בוחנת מעת לעת את מדיניות הפרטיות, ושומרת את הזכות לבצע בה שינויים שידרשו עקב ניהול פעילותה או עקב דרישות חוקיות.

עדכונים למדיניות זו יפורסמו באתר האינטרנט של הסוכנות.

בכל מום שמדיניות המפרטיות של החברה מטיבה על נשואי המידע ביחס להסכמים קודמים עליהם חתמו, תגבר מדיניות זו.

 

פרק ב: מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה באתר האינטרנט של מקפת שירותים פיננסים

כאמור בתנאי השימוש, אנו מקפת שירותים פיננסים עושים ככל הניתן על מנת להעניק לך חווית שירות מלאה בכל האמצעים ולרבות באמצעות אתר זה. מקפת שירותים פיננסים מחויבת על שמירת סודיות הנתונים והגנה על המידע האישי שהנך מוסר באתר זה, הן בזמן התקשרותך לרשת האינטרנט והן מחוצה לה. כל מידע שנמסר לנו נשמר בסודיות מוחלטת ואנו עושים בו שימוש לצרכים להם נמסר לנו המידע.

במסגרת השימוש באתר הנך כפוף לכללים הקבועים בתנאי השימוש.

 

איסוף המידע והשימוש בו

מבלי לגרוע באמור לעיל, במתן המידע הנך מסכים כי המידע יימסר לצורך עיבודו ואחסונו לכל צד שעיסוקו בכך מקפת שירותים פיננסים תמצא לנכון, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981.

ככל שאינך נמנה על לקוחות מקפת שירותים פיננסים, אם אינך מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך, עליך להודיע לנו על כך ואנו נדאג שלא לשלוח לך מידע כזה.

 

קישורים

באתר מצויים לנוחותך קישורים לאתרי אינרנט אחרים. יודגש כי מקפת שירותים פיננסים אינה אחראית למדיניות השמירה על הפרטיות של אתרים אלה. המדיניות המתוארת במסמך זה תקפה אך ורק לאתר אינטרנט זה.

 

עוגיות (Cookies)

מקפת שירותים פיננסים עשויה, בעת הליך שימושך באתר, לעשות שימוש בעוגיות (Cookies). עוגיות הנן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך. אין הן מהוות תוכנת מחשב ואי להן יכולת לקרוא מידע הנמצא במחשב שלך או לבצע בו פעיליות כלשהן. ע"י העוגיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר דבר המאפשר לנו לתת לך שרות יותר מהיר וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו.

 

איגרות והודעות

כחלק מהשירות המוצע על ידי מקפת שירותים פיננסים, עם הקלת פרטי משתמש באתר אנו נשלח אליך מפעם לפעם דואר אלקטרוני.

בהקלדת פרטי המשתמש באתר הנך מרשה למקפת שירותים פיננסים או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.

 

סקרים

לצורך ייעול ושיפור השירות כמו גם למטרות פיתוח מוצרים ומטרות כיו"ב מקפת שירותים פיננסים פועלת לקיום סקרים להשגת מטרות אלה. במסגרת כך ייתכן ותתבקש למסור מידע באמצעות סקרים. השתתפות בסקרים אלו אינה בגדר הכרח והנך רשאי לבחור שלא למסור את המידע.

 

הצפנה ואבטחה

המידע הרגיש שנמסר לנו מועבר באמצעות שאת מאובטח בפרוטוקול SSL, המידע שלך מוצפן בדרכו בין המחשב שלך לשרת האתר. הצפה זו מקשה או אינה מאפשרת לאחרים לראות את הנתונים והמידע האישי שהנך מוסר.

מקפת שירותים פיננסים עושה שימוש באמצעי אבטחת מידע סבירים אשר מהווים סטנדרט בתעשיית האינטרנט ואף מעדכנת ואו משכללת את אמצעיי האבטחה, כאמור מעת לעת וזאת על מנת להגן על המידע. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגר הנתונים. כל עוד נוקטת מבטח שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.

מקפת שירותים פיננסים שומרת לעצמה הזכות לנקוט באצמעי אבטחה סבירים אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.

 

הגבלות על השימוש במידע

בהתאם למדיניותו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, ולא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעביר לאחרים לצורך שימוש כלשהו. למעט הצורך השימוש לשמו נמסר ושפורט במסמך זה.

עם זאת, מקפת שירותים פיננסים שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישה מהממשל.

 

הודעה בדבר שינויים

 מקפת שירותים פיננסים שומרת על זכותה להכניס שינויים בהצהרה זו. בכל עת תופיע באתר מדיניות שמירת הפרטיות והאבטחה המעודכנת של החברה.

אם מקפת שירותים פיננסים תחליט להשתמש במידע אישי באופן השונה מהמוצהר בתקופה בה נאסף המידע, אנו מתחייבים להודיע לך על כך באצמעות האתר או באמצעות דואר אלקטרוני, כדי לתת לך אפשרות לבחור האם מקפת שירותים פיננסים תוכל לעשות שימוש חדש זה במידע האישי אודותיך.

 

לתשומת לבך:

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מהצהרת פרטיות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשתוך הוא הפסקת השימוש באתר זה.

אם אינך משתמש בהצפנה ואין בידך חתימה אלקטורנית מאושרת ומאובטחת (על פי דרישות חוק חתימה אלקטרונית). הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בתקשורת אי-מיייל אתנו בכל נושא סודי. זאת בכדי להגן על פרטיותךם וסודיות התקשורת עמנו.